TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ D.S.İ.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 (bir) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2023/376110

1-İdarenin

a) Adı    :              DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ D.S.İ.

b) Adresi              :              Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlük Binası Kat :2 Merkez/Düzce DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

c) Telefon ve faks numarası          :              3805421100 – 3805421408

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası               :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    :              Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 (bir) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı            :              30000 adet Set, Pompa, Çift Yollu Standart

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi     :              İhale konusu malzemeler sözleşme süresince idarece verilecek siparişe göre 7 gün içersin de teslim etmek zorundadır. Sözleşme süresi 365 gün olup bu süre içerisinde herhangi bir zamanda sipariş çekilebilecektir. Siparişler peyder pey olabilir. Siparişler mal alımlarına ilişkin muayene kabul işlemlerini düzenlenen Yönetmelik hükümleri ve sözleşme tasarısı, teknik şartname esas alınarak teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi       :              Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlar.3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :              25.05.2023 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)              :              Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Salonu Konuralp / Düzce4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Ürünün ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis ISO 9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İki adet numune sunulacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: 1820970

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!