KONAKLAMA PARKLARININ KİRAYA VERİLMESİ

AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İşletme Müdürlüğümüz, Altınçay Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 33 ve 34 numaralı bölmeler içinde kalan Altunçay Konaklamalı Orman Parkı, Kaplandede Orman İşletme şefliği Amenajman Planı 7 numaralı bölme içerisinde kalan Edilli Konaklamalı Orman Parkı, Cumayanı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 1 numaralı bölme içerisinde kalan Ayazlı Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 313 A-Sayılı “Orman Parkları Uygulama Tebliği 6. maddesi” uyarınca açık ihale (kapalı teklif) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İDARENİN:

a) Adresi             : Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 Akçakoca / DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası        : 0 380 611 40 51  – 0 380 611 42 40

c) Elektronik posta adresi             : fatihdincer@ogm.gov.tr

İHALEYE KONU ORMAN PARKININ NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Sıra

No          Adı         Niteliği  İli            İlçesi      Köyü/Mah.        Mevkii  Yüzölçümü         Muhdesatı         İşletme Hakkı Kira Süresi

2-1         Altunçay Konaklamalı Orman Parkı          Orman (Devletin hüküm

ve tasarrufu altındaki yer)           Düzce   Akçakoca            Altunçay              Gölet    7,00 Ha.               Tesissiz 20 (Yirmi) Yıl

2-2         Edilli Konaklamalı Orman Parkı

                Orman (Devletin hüküm

ve tasarrufu altındaki yer)           Düzce   Akçakoca            Edilli       Edilli Mevki        1,85       Tesissiz 20 (Yirmi) Yıl

2-3         Ayazlı Konaklamalı Orman Parkı

                Orman (Devletin hüküm

ve tasarrufu altındaki yer)           Düzce   Akçakoca            Ayazlık  Ayazlı Mevki      1,75       Tesissiz 20 (Yirmi) Yıl

İHALE KONUSU İŞİN:

 İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)        3 Adet_ Konaklamalı Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

3-1 Altunçay Konaklamalı Orman Parkı için tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli              

71.500,00 TL

3-1 Altunçay Konaklamalı Orman Parkının Geçici Teminat Bedeli %10 Oranında

7.150,00 TL

3-2 Edilli Konaklamalı Orman Parkı için tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli      

140.850,00 TL

3-2 Edilli Konaklamalı Orman Parkının Geçici Teminat Bedeli %10 Oranında        

14.085,00 TL

3-3 Ayazlı Konaklamalı Orman Parkı için tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli    

154.500,00 TL

3-3 Ayazlı Konaklamalı Orman Parkının Geçici Teminat Bedeli %10 Oranında      

15.450,00 TL

İHALENİN:

4-1 Altunçay Konaklamalı Orman Parkı İçin ihalenin Yapılacağı Yer            : Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yrd. Odası

4-1 Altunçay Konaklamalı Orman Parkı İçin ihale Tarih ve Saati   : 19/06/2023 – 10:00

4-2 Edilli Konaklamalı Orman Parkı İçin ihalenin Yapılacağı Yer    : Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yrd. Odası

4-2 Edilli Konaklamalı Orman Parkı İçin ihale Tarih ve Saati           : 19/06/2023 – 13:30

4-3 Ayazlı Konaklamalı Orman Parkı İçin ihalenin Yapılacağı Yer  : Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yrd. Odası

4-3 Ayazlı Konaklamalı Orman Parkı İçin ihale Tarih ve Saati         : 19/06/2023 – 16:00

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (Kamu kurumları hariç),

İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge (Kamu kurumlarından istenmeyecek),

Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışında ki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.

Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, İdareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (5.1.3), (5.1.4) , (5.1.7) (5.1.8) ve (5.1.9) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3), (5.1.4), (5.1.5), (5.1.6), (5.1.10),(5.1.11) ve (5.1.12) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Akçakoca Şubesi nezdindeki IBAN: TR8800 0100 0318 1231 6672 5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı

veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2.Teklifler;

 Altunçay Konaklamalı Orman Parkı için 19/06/2023 tarihinde saat 10.00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına

teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Edilli Konaklamalı Orman Parkı için 19/06/2023 tarihinde saat 13.30’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına

teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Ayazlı Konaklamalı Orman Parkı için 19/06/2023 tarihinde saat 16.00’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına

teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

 7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01841113

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!