KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAK

T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen  İşleri Müdürlüğü
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE MALI MALZEME İLE KALDIRIM YOL YAPIM BAKIM ONARIM TAMİRAT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/672769
1-İdarenin
a) Adı:DÜZCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Çamköy Mh. 3129. Sk. Çamköy Asfalt Şantiyesi 81100 ÇAMKÖY DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805123468 – 3805123468
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:İDARE MALI MALZEME İLE KALDIRIM YOL YAPIM BAKIM ONARIM TAMİRAT YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:22 KALEM İDARE MALI MALZEME İLE KALDIRIM YOL YAPIM BAKIM ONARIM TAMİRAT YAPIM İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Düzce İli Merkez ve Merkeze Bağlı Belediye Sınırları İçerisindeki Mücavir Alanlar.
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 110 (YüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:31.07.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Çamköy Mahallesi 3129 Sk. Fen İşleri Müdürlüğü/İhale Ofisi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM  İŞLERİ BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN (A) ALTYAPI İŞLERİ   V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A. Değerlendirme ?teklif fiyatı? ile ?kalite ve teknik değer nitelik? olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, İfade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İş Kalemlerine verilen puanlama: (50) ÖzelPoz_1 İdare Malı 8 LİK Kilitli Parke Malzeme İle Döşeme İşi 4 ÖzelPoz_2 İdare Malı 8x30x30 cm Beton Prizma Taş Malzeme İle Döşeme İşi 4 ÖzelPoz_3 İdare Malı 10x20x50 Beton Bordür Malzeme İle Döşeme İşi 2 ÖzelPoz_8 İdare Malı 4x20x40 cm Granit Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi 1 ÖzelPoz_9 İdare Malı 4x25x50 cm Granit Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi 1 ÖzelPoz_10 İdare Malı 4x20x40 cm Bazalt Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi 3 ÖzelPoz_11 İdare Malı 6x10x20 cm Granit Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi 2 ÖzelPoz_12 İdare Malı 6x10x20 cm Bazalt Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi 2 ÖzelPoz_13 İdare Malı 4x30x30 cm Granit Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi 1 ÖzelPoz_14 İdare Malı 4x30x30 cm Bazalt Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi 1 ÖzelPoz_15 İdare Malı Muhtelif Ebatlarda Doğaltaş Malzeme İle Döşeme İşi 3 ÖzelPoz_16 İdare Malı Farklı Ebatlarda Küptaş Malzeme İle Döşeme İşi 1 ÖzelPoz_18 4x20x40 cm Granit Plak Taş ile Döşeme İşi (taş,işçilik ve ortalama 8 cm kuru harman dahil) 5 ÖzelPoz_19 4x20x40 cm Bazalt Plak Taş Malzeme İle Döşeme İşi (taş,işçilik ve ortalama 8 cm kuru harman dahil) 5 ÖzelPoz_20 10x15x50 cm Granit Bordür Malzeme İle Döşeme İşi (taş,işçilik ve ortalama 8 cm kuru harman dahil) 3 ÖzelPoz_21 8 LİK Kilitli Parke Malzeme İle Döşeme İşi (taş,işçilik ve ortalama 12 cm 0.5 kum dahil) 6 ÖzelPoz_22 10x20x50 cm Granit Bordür Malzeme İle Döşeme İşi (taş,işçilik ve ortalama 8 cm kuru harman dahil) 6 A.2.1. Toplam puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 – %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 – %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır A.2.5. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır. A.3-Toplam puan Toplam puan, teknik teklif puanı, kalite nitelik puanı ve Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması puanlarının toplamıdır. A.5-Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı ifade eder. Şeklinde hesap yöntemi oluşturulmuştur. B-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01859363

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!