SOKAK AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SOKAK AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KAYNAŞLI BELEDİYESİ
Belediyemiz Cadde ve Sokaklarında Kullanılmak Üzere Motifli Sokak Aydınlatmalı Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/733593
1-İdarenin
a) Adı:KAYNAŞLI BELEDİYESİ
b) Adresi:MERKEZ MAHALLESİ KÜLTÜR CADDESİ No:5 81900 KAYNAŞLI/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805442010 – 3805442865
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Belediyemiz Cadde ve Sokaklarında Kullanılmak Üzere Motifli Sokak Aydınlatmalı Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Sıra No Malzemenin Cinsi Birimi Miktarı 1. YILDIZLI ARDIÇ MOTİFİ Adet 330 2. HİLAL ARDIÇ MOTİFİ Adet 590 3. AĞAÇ LAMBASI Adet 200 4. 2*0,75 TTR KABLO Metre 6600 5. 2*1,5 TTR KABLO Metre 800 6. 10 AMPER SİGORTA Adet 1000
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Kaynaşlı Belediyesinin Belirlediği Aydınlatma Alanları
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 120 gün içerisinde montaj dahil yapımı tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasından itibaren 1 gün içinde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.08.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kaynaşlı Belediyesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Tüm ürünlerin fatura tarihi itibariyle 2 yıl malzeme ve montaj garantisi, 3 yıl yedek parça (ücret dahilinde) malzeme temini garantisi  ve ürününün yanması durumunda ise tamamiyle değişecektir., Arizalanma durumda tamiratı yapılacaktır. Bu hususlarda araç gereç için  yükleniciye ücret ödenmeyecektir.
Arızalanan ürün garanti süresi içerisinde arızası mümkünse giderilecek, aksi durumda yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içinde arızalanmamış olsa dahi ücretsiz  yılda iki (altı ayda bir) kez periyodik  bakımı yapılacaktır.
Garanti süresi içerisinde arızalanmış ürünü yüklenici firmaya bildirdikten sonra 3 iş günü içerisinde arızayı gidermeyi taahhüt edecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Ürünlerin katologları ve birer adet örnek kesinleşen ihale kararından önce idareye gösterilecektir. Uygun olmayan ve teknik şartnamaye uymayan ürün olursa 2. en avantajlı teklif olan firmanın numunelerine bakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Teknik Şartnamede olan Motiflli led aydınlatma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01864617

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!