KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

KAYNAŞLI  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen; Kaynaşlı, Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’nin kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir. Mimari Avan Projesi hazırlanmış toplam 2316,30 m² toplam inşaat alanı olan yapının  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi hükümleri gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılması, avan projeye göre uygulama projelerinin hazırlanması, yapı ruhsat ve izinlerinin alınmasından ibarettir. Bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir.

MAHALLEADAPARSELPARSEL ALANIGEÇİCİ TEMİNATMUHAMMEN BEDELİHALE TARİHİİHALE SAATİ
MERKEZ MAH.1463520.19 m²₺617.250,00₺20.574.790,0018.08.202315:00

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi  ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Düzce İli Kaynaşlı Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, Encümen üyelerince teşkil edecek olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarım aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 18.08.2023  Cuma günü, Saat 12.00’ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kaynaşlı Belediye Başkanlığı adına göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.
Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş için İhale dosya bedeli 1.000,00- TL (Bin Lira) olup, Kaynaşlı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı (istekli), yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.
Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Kaynaşlı Şubesi, (TR 1300 0100 0997 1283 9167 5001) IBAN numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi  ’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.
Madde 6- Ödeme Şekli: İdari Şartnamenin 1. ve 4. Maddelerindeki usullere göre ilgili bağımsız bölümler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.
Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

 1. )      Tebligat için yasal adres bildirimi,
 2. )      Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
 3. )      İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
 4. )      Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
 5. )      İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
 6. )      Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz(Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır.
 7. )      2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
 8. )      İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
 9. )      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 1. )           Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri
 2. )           Muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihale İdari Şartnamesi ve Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 60 gün geçerlidir.
Madde 9-İhale Komisyonunun Serbestliği: İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01873714

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!