MEZARLIK BAKIM ONARIM VE DEFİN MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MEZARLIK BAKIM ONARIM VE DEFİN MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DÜZCE BELEDİYESİ MEZARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mezarlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1261752
1-İdarenin
a) Adı:DÜZCE BELEDİYESİ MEZARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Darıcı Mahallesi Gazhane Cadde 75 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805239224 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Mezarlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 .kısım Beton Parke ve Beton Bordür Taşı Alımı 2 kalem mal alımı. 2.kısım Katlanır Çadır Mal Alımı 1 kalem mal alımı. 3.kısım Cenaze Hizmetlerinde kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Mal Alımı 16 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Darıcı Mahallesi Gazhane Caddesi No:75 (Düzce Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü) Merkez/Düzce
ç) Süresi/teslim tarihi:sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama verilir. 10 Takvim günü içerisinde ürünler idareye teslim edilir.
d) İşe başlama tarihi:sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama verilir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.11.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Darıcı Mahallesi Gazhane Caddesi No:75 Merkez/Düzce (Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01927935

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!