AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ MEKANİK SİSTEMLERİN (ASANSÖR, JENERATÖR, UPS) PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ’NDE KULLANILMAKTA OLAN MEKANİK SİSTEMLERİN (ASANSÖR, JENERATÖR, UPS) PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ
                                DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüze Bağlı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde kullanılmakta olan Mekanik Sistemlerin (Asansör, Jeneratör, UPS) Periyodik Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1254464
1-İdarenin
a) Adı:DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805239272 – 3805122563
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:Müdürlüğümüze Bağlı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde kullanılmakta olan Mekanik Sistemlerin (Asansör, Jeneratör, UPS) Periyodik Bakım ve Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:4 Kısım Müdürlüğümüze Bağlı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde kullanılmakta olan Mekanik Sistemlerin (Asansör, Jeneratör,UPS, vs.) Periyodik Bakım ve Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.11.2023 – 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok K:1 Merkez Düzce

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
1-Asansörlerin Periyodik Bakım ve Onarım Kısmı için ihaleye katılan firmaların; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini sunması zorunludur. 2-UPS cihazları Periyodik Bakım ve Onarım Kısmı için ihaleye katılan firmaların; Yüklenici firmanın Elektrik Mühendisleri Odasının 2023 yılı vizeli Elektrik Tesislerinde Topraklanma Yetki Belgesine sahip en az 1 adet SMM_BT ilişkili SGK’lı Elektrik Mühendisi olmalı ve ihale dosyasında belirtilmelidir. 3-Yüklenici firma aynı zamanda sanayi-bina tipi enerji performansı yönetmeliğine istinaden Etüd-Proje yetkilerine haizEnerji Yöneticisi Sertifikasına sahip olacak ve yönetmelik kapsamında enerji yöneticisi olarak hastanemizde görev yapacaktır. 4-Kesintisiz Güç kaynakları (UPS) Sistemlerinin Bakım, Onarım Hizmetleri ile ilgili en az son 2 yıllık zamanı kapsayan ve yüklenici firma adına düzenlenmiş TURKAK Onaylı ISO-9001:2015 Kalite Belgesini ihale dosyası içerisinde ibra edecektir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 5-Yüklenici firması adına düzenlenen 2023 yılı için SMM-BT yetki belgesini ihale dosyası içerisinde ibra etmelidir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 6-Yüklenici firma son 5 yıl içerisinde UPS Bakım Onarımı Hizmet işleri yaptığına dair resmi sayı numaralı İş Bitirme Belgesini ihale dosyası içerisinde belgeleyecektir. 7-İş ve İşyeri Güvenliği açısından TSE12541 Kurallar Standartlara Uygun Hizmet verildiğine dair İş Yeri Hizmet Yeterlilik Belgesine Yüklenici firmalar sahip olacaklardır ve ihale dosyası içerisinde ibra edeceklerdir. 8-Bakımcı firma herhangi bir UPS markasının en az son 2 yıldan bu güne yetkili servisi olduğunu belgeleyecek ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ( TS12643 ) haiz olacaktır. TRAFO VE KOMPANZASYON PANOLARI PERİYODİK BAKIM kısmı için ihaleye katılım sağlayan firmaların; 1. Yüklenici Firmanın Elektrik Mühendisleri Odasının 2023 yılı vizeli Elektrik Tesislerinde Topraklama Yetki Belgesine sahip en az 1 adet SMM_BT ilişkili SGK lı Elektrik Mühendisi olmalı ve ihale dosyası içerisinde ibra edecektir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 2. Yüklenici firma aynı zamanda sanayi veya bina tipi enerji performansı yönetmeliğine istinaden Etüd-Proje yetkilerine haiz Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip olacak ve yönetmelik kapsamında enerji yöneticisi olarak hastanemizde görev yapacaktır. İhale dosyası içerisinde bu evrakları ibra edecektir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 3. Trafo-Kompanzasyon Sistemleri bakım, onarım ve yüksek gerilim işletme sorumluluğu Hizmetlerini kapsayan ve yüklenici firma adına düzenlenmiş TURKAK Onaylı ISO-9001:2015 Kalite Belgesini ihale dosyası içerisinde ibra edecektir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 4. Yüklenici firması adına düzenlenen 2023 yılı için SMM-BT yetki belgesini ihale dosyası içerisinde ibra etmelidir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 5. Yüklenici firma kompanzasyon bakım onarımı ile ilgili TSE Hizmet Yeterlilik belgesini ihale dosyası içerisinde ibra etmelidir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 6. Yüklenici firma son 5 yıl içerisinde Trafo, Kompanzasyon Sistemleri Bakım Onarımı Hizmet işleri yaptığına dair resmi sayı numaralı İş Bitirme Belgesini ihale dosyası içerisinde belgeleyecektir. 7. İş ve İşyeri Güvenliği açısından TSE12541 Kurallar Standartlara Uygun Hizmet verildiğine dair İş Yeri Hizmet Yeterlilik Belgesine Yüklenici firmalar sahip olacaklardır ve ihale dosyası içerisinde ibra edeceklerdir. JENERATÖR (ELEKTROJEN GRUBU) PERİYODİK BAKIM kısmı için ihaleye katılım sağlayan firmaların; -Bakımcı firma herhangi bir Jeneratör markasının en az son 2 yıldan bu güne yetkili servisi olduğunu belgeleyecek ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ( TS12650 ) haiz olacaktır. 1. Yüklenici Firmanın Elektrik Mühendisleri Odasının 2023 yılı vizeli Elektrik Tesislerinde Topraklama Yetki Belgesine sahip en az 1 adet SMM_BT ilişkili SGK lı Elektrik Mühendisi olmalı ve ihale dosyası içerisinde ibra edecektir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 2. Yüklenici firma aynı zamanda sanayi-bina tipi enerji performansı yönetmeliğine istinaden Etüd-Proje yetkilerine haiz Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip olacak ve yönetmelik kapsamında enerji yöneticisi olarak hastanemizde görev yapacaktır. İhale dosyası içerisinde bu evrakları ibra edecektir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 3. Jeneratör Sistemlerinin Bakım, Onarım Hizmetleri ile ilgili en az son 2 yıllık zamanı kapsayan ve yüklenici firma adına düzenlenmiş TURKAK Onaylı ISO-9001:2015 Kalite Belgesini ihale dosyası içerisinde ibra edecektir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 4. Yüklenici firması adına düzenlenen 2023 yılı için SMM-BT yetki belgesini ihale dosyası içerisinde ibra etmelidir. İbra etmeyen yüklenicininim teklifi geçersiz sayılacaktır. 5. Yüklenici firma son 5 yıl içerisinde Jeneratör Bakım Onarımı Hizmet işleri yaptığına dair resmi sayı numaralı İş Bitirme Belgesini ihale dosyası içerisinde belgeleyecektir. 6. İş ve İşyeri Güvenliği açısından TSE12541 Kurallar Standartlara Uygun Hizmet verildiğine dair İş Yeri Hizmet Yeterlilik Belgesine Yüklenici firmalar sahip olacaklardır ve ihale dosyası içerisinde ibra edeceklerdir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Asansörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı (2 adet yük asansörü, 1 adet servis asansörü)Belge AdıAçıklamaISO 9001HİZMET YETERLİLİK BELGESİKesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakım ve Onarımı (2 adet kesintisiz güç kaynağı)Belge AdıAçıklamaISO-9001:2015HİZMET YETERLİLİK KALİTE BELGESİTSE12541İŞYERİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİTS12643HİZMET YETERLİLİK BELGESİJeneratör Periyodik Bakım ve Onarımı (İşbir marka 350 kWA)Belge AdıAçıklamaHizmet Yeterlilik BelgesiTSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TS12650ISO-9001:2015TURKAK ONAYLI KALİTE BELGESİTSE12541İŞYERİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİTrafo, Orta Gerilim Hücreleri ve Kompanzasyon Panosu Periyodik Bakım ve Onarımı 81.000 kVA)Belge AdıAçıklamaISO-9001:2015TURKAK ONAYLI KALİTE BELGESİTSE12541İŞYERİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu yada Özel Sektörde yapılan tek sözleşmeye ilişkin teklif verdiği hizmet grubunu içeren her türlü Bakım Onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01929572

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!