AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI HİZMET VASITALARI VE İŞ MAKİNALARI İÇİN 44000 LT MOTORİN(DİĞER), 500 LT 95 OKTAN BENZİN ALIMI

AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI HİZMET VASITALARI VE İŞ MAKİNALARI İÇİN 44000 LT MOTORİN(DİĞER), 500 LT 95 OKTAN BENZİN
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKOCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI HİZMET VASITALARI VE İŞ MAKİNALARI İÇİN 44000 LT MOTORİN(DİĞER), 500 LT 95 OKTAN BENZİN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1306618
1-İdarenin
a) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKOCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:YALI MAH. ATATÜRK CAD. 14 81650 AKÇAKOCA/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3806114051 – 3806114240
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI HİZMET VASITALARI VE İŞ MAKİNALARI İÇİN 44000 LT MOTORİN(DİĞER), 500 LT 95 OKTAN BENZİN
b) Niteliği, türü ve miktarı:MOTORİN(DİĞER) 44.000 LT(KIRKDÖRBİN), 95 OKTAN BENZİN 500 LT (BEŞYÜZ) MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Akaryakıt idarenin ihtiyacına göre Yükleniciye ait Akaryakıt istasyonundan ve/veya Yüklenicinin de Kayıtlı bulunduğu bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Taşıt Tanıma Sistemine Kayıtlı Tüm Akaryakıt İstasyonlarından 7 Gün 24 Saat peyderpey alınacaktır. Akaryakıt ihtiyacı yangın sezonunda İdarenin talep etmesi halinde, yüklenici tarafından orman yangını çıkan mahalle gönderilecek akaryakıt tankeri ile karşılanacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar akaryakıt ihtiyaca göre 7 gün 24 saat peyder pey teslim edilmeye başlanacaktır
d) İşe başlama tarihi:01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:04.12.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası Düzce/ Akçakoca

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge
2-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
3-) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi
4-) İsteklinin AKÇAKOCA İLÇE SINIRLARINDA kurulu ve faaliyet gösteren Akaryakıt İstasyonu olduğunu belirleyen işyeri açma ruhsatının noter tasdikli suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan benzin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Mart 2010 tarihli (T2 Mart 2011 dahil) “TS EN 228 Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz Benzin – Özelikler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun olması zorunludur. Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Haziran 2010 tarihli “TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01933884

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!