DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİNA KİRALANMA İŞİ

 

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Müdürlüğümüz, Samandere Orman İşletme Şefliği Kaynaşlı ilçesi, Çakırsayvan köyü 101 ada 1 parsel numaralı 4233,44 m2 lik Devlet Ormanı üzerinde bulunan 82,00 m2 taban alanı toplam 164,00 m2 kapalı alanlı  2 katlı bina ve 50,40 m2 kapalı alanlı tek katlı binanın 10 (on) yıl süre ile   kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre  Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1.İDARENİN :

a) Adresi: Kültür Mah. 725. Sokak No: 1
  81100 Merkez/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası: 0 380 514 56 45 – 0 380 524 05 43
c) Elektronik posta adresi: ogm@ogm.hs01.kep.tr

2.İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZ ÖLÇÜMÜ:


Niteliği

İli

İlçesi

Köyü

Ada/
Parsel

Metrekare

Muhdesatı
İşletme Hakkı Kira
Süresi
Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yer)
DÜZCEKAYNAŞLIÇAKIRSAYVAN101/1164,00   (2 katlı)
50,40     (1 katlı)
 
Taşınmaz
 
10 YIL

3.İHALE KONUSU İŞİN                     :

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki):Samandere Orman İşletme Şefliği Kaynaşlı ilçesi, Çakırsayvan köyü 101 ada 1 parsel numaralı 4233,44 m2 lik Devlet Ormanı üzerinde bulunan 82,00 m2 taban alanı toplam 164,00 m2 kapalı alanlı  2 katlı bina ve  50,40 m2 kapalı alanlı tek katlı binanın 10 (on) yıl süre ile   kiraya verilmesi işi
a)Tahmin edilen yıllık
işletme hakkı kira bedeli
: 45.135,20 TL
b)Geçici teminat miktarı:1.354,05 TL (Tahmin edilen bedelin % 3’ ü )

4.İHALENİN :

a) Yapılacağı yer: Düzce Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu
b) Tarih ve saati: 09.01.2024          10:00

5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER                               :

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’ de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, 
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, 
5.1.3.Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4.Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ), 
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek).              
5.1.7.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışında ki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12.Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda ki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, noter tasdikli suretini vermek veya ihale saatinden önce ihale yetkilisine “Aslı Gibidir” yaptırmak suretiyle belgelerini sunacaktır.

 5.3. İlgili Şartname ve  ihale ilanı maddelerinde, ayrıca belirtilmese dahi “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu” çerçevesinde olan  tüm madde hükümleri geçerlidir.
 6.İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresinde ki İhale Biriminde görülebilir ve 200 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının  satış  bedelini,  Düzce  Orman  İşletme  Müdürlüğü’ nün  veznesine  ya  da Ziraat  Bankası  Düzce  Şubesi’ nde ki  TR 3000 0100 0054 1196 2006 5001 IBAN numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2.Teklifler 09/01/2024 Salı günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresinde ki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3.Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada ki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4.İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden arttırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5.Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8.İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01956415

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!