Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Kantin Kiralama İhalesi

İLAN  T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

KİRALANACAK TAŞINMAZ
İKNİşin AdıYeriTahmin Edilen Bedel ( TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale
Saati
SüreKiralama Alanı  (m2)
2024/2Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Kantin Kiralama İhalesiKonuralp Yerleşkesi182.686,00 TL54.805,80 TL23.01.202410:003 Yıl171

1- Yukarıda niteliği, yeri, şartları, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı ile tarih ve saati yazılı kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.
2- İhale belirtilen tarih ve saatte Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu DÜZCE adresinde yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dokümanını ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan istekliler 1.500,00 TL.lik doküman bedelinin Düzce Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR02 0001 2009 3270 0006 0000 20 no.lu hesabına ödendiğine dair dekontla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat ederek İdare tarafından onaylı doküman almak zorundadır.
4- Teklif zarfları ihaleye katılabilmek için istenen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İdare Yetkilisine teslim edilmek zorundadır.
5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine göre, İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
6- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması ve aşağıdaki belgeleri ihale dosyası ile birlikte vermeleri gerekmektedir.
İhalelere Katılabilme Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler
1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (İlk defa oda kaydı yaptıracak olanlar sözleşme aşamasında aslını vermek şartıyla, teklif zarfında oda kaydı olmadığına dair taahhütname verebilecektir.)
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3- İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4- İsteklinin ve varsa vekâlet edenin onaylı kimlik fotokopisi. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
5- İlan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise; o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)
6- E-Devlet üzerinden alınmış adres (ikametgâh) belgesi (Kanuni ikametgâh sahibi olmak şartı aranır. Tüzel kişi olması halinde, ihaleye vekâleten iştirak edenler alacaktır.)
7- İlan tarihinden sonra düzenlenmiş SGK borcu olmadığını gösterir taahhütname veya asıl belge (Taahhütname verilmesi halinde belgelenin aslı sözleşme esnasında verilecektir.)
8- İlan tarihinden sonra düzenlenmiş vergi borcu olmadığını gösterir taahhütname veya asıl belge (Taahhütname verilmesi halinde belgelenin aslı sözleşme esnasında verilecektir.)
9- İlan tarihinden sonra düzenlenmiş İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname veya asıl belge (Taahhütname verilmesi halinde yasaklı olmadığına dair asıl belge sözleşme esnasında verilecektir.)
10- Düzce Üniversitesinde kantin, kafeterya, restoran vb. işletme işi yapmış olanların İdareden bu iş ile ilgili borçları olmadığına dair belge veya yazı. (Son 3 ay içinde alınan belgeler geçerli sayılacaktır.)
11- Doküman alındığına dair belge ile birlikte istekli tarafından imzalanmış şartname örneği
12- Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Geçici Teminat, tahmin edilen kira bedelinin % 30’u üzerinden alınır.) Geçici Teminat bedelinin nakit olması halinde Düzce Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası Düzce Şubesi TR020001200932700006000020 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.(Dekont banka onaylı olmak zorundadır. İnternet bankacılığından yapılan geçici teminat ödemeleri teyit alındıktan sonra geçerli sayılacaktır.)

#ilangovtr

Basın No: ILN01966105

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!