YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze Bağlı Akçakoca Devlet Hastanesinin 5 (beş) kişi ile 10 (on) Aylık Yemek Hazırlama , Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/39635
1-İdarenin
a) Adı:DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805239272 – 3805122563
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:Müdürlüğümüze Bağlı Akçakoca Devlet Hastanesinin 5 (beş) kişi ile 10 (on) Aylık Yemek Hazırlama , Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Müdürlüğümüze Bağlı Akçakoca Devlet Hastanesinin 5 (beş) kişi ile 10 (on) Aylık Yemek Hazırlama , Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 29.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi:29.02.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:08.02.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler yetkili mercilerden alınmış ihale tarihi itibari ile geçerli “Gıda Üretim İzin Belgesi”nin aslını veya noter onaylı örneğini teklif ekinde sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
İhale tarihi itibariyle geçerli Kapasite Raporu, (Günlük en az 500 Öğün Normal Yemek ve Günlük en az 150 Öğün Kahvaltı, Günlük en az 75 öğün diyet yemek, günlük en az 50 öğün diyet kahvaltı üretim kapasitesine sahip)
İstekliler; ilgili mevzuat gereği yetkili olan kurum veya kuruluşlardan alınan (Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Meslek Odasından)  mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan ve yukarıda belirtilen şekilde kapasite raporunu Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecekler idare tarafından sunulması istenildiğinde  sunacaklardır. (Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriterini ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilecektir.)
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE den alınmış, TS 13027 Gıda Üretim Ve Satış Yerlerinde Hijyen Ve Sanitasyon İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi TSE den alınmış, TS 13075 Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri İçin Genel Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE den alınmış, TS 6914 İş Yerleri – Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan Ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi TSE den alınmış, TS 8985 İş Yerleri – Yemek Fabrikaları Ve Toplu Yemek Mutfakları İçin Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.) TSE den alınmış, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi TSE den alınmış, TS 9433 Hızlı Yemek Servisi Belgesi TSE den alınmış, TSE Covid – 19 Güvenli Üretim Belgesi (Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Belgelendirme Programı) (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.) Dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covid -19 salgını sebebiyle; 2023 yılı içerisinde 3 ay kesintisiz arka arkaya alınmış kendi mutfağındaki yemeklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden uygunlukları alınmış Ana Yemek, Sütlü Tatlı ve Yoğurt için ilgili yönetmelik ve mevzuat kriterlerine uygun olan yemek Analiz Raporlarını ve Yoğurt için jelatin aranması tayini analizlerini teklif dosyasında idareye sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu hastaneleri, Üniversite hastaneleri veya özel hastanelerde gerçekleştirilmiş olan tek sözleşmeye dayalı her türlü malzemeli yemek pişirme,dağıtım servis ve servis sonrası hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Aynı şekilde Kamu hastaneleri, Üniversite hastaneleri veya özel hastanelerde gerçekleştirilmiş olan taşımalı yemek hizmeti de benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01968878

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!