GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIRDÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI BAYRAMLIK KIYAFET MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/248747
1-İdarenin
a) Adı:DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Bahçelievler mah. 114 nolu Belediye İş Merkezi Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Bahçeşehir Düzce Merkez/546
c) Telefon ve faks numarası:3805230158 – 03805245825
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2024 YILI BAYRAMLIK KIYAFET MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:TSHİRT-600 ADET KOT PANTOLON-2300 ADET SWEATSHİRT-1700 ADET SPOR AYAKKABI-2300 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi:işe başlama tarihinden itibaren 7 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 7 takvim günüdür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.03.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
En avantajlı teklifi veren 1. Ve 2. Firmadan numüne istenecektir.İhaleyi kazanan Firma numune kontrolünden sonra idare tarafından  belirlenecektir.En avantajlı teklifi veren 1.ve 2. İstekliden alınan numuneler kayıt altına alınır,fotoğraflanır.İhaleyi alan yüklenicinin verdiği numuneler ile teslim ettiği ürünler arasında farklılıklar tespit edildiğinde yaklaşık maliyet üzerinden %30 cezai işlem uygulanır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01991761

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!