DÜZCE İLİ AKÇAKOCA İLÇESİ REVİZYON İMAR PLANI (1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI) İLE AYAZLI MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI (1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI) HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ AKÇAKOCA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZCE İLİ AKÇAKOCA İLÇESİ REVİZYON İMAR PLANI (1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI) İLE AYAZLI MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI (1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI) HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ

AKÇAKOCA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Düzce İli Akçakoca İlçesi Revizyon İmar Planı (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) ile Ayazlı Mahallesi Revizyon İmar Planı (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı) Hazırlanması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/294675
1-İdarenin
a) Adı:AKÇAKOCA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:YALI MAHALLESI INÖNÜ CADDESI 45 81650 AKÇAKOCA/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3806114002 – 3806113655
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:Düzce İli Akçakoca İlçesi Revizyon İmar Planı (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) ile Ayazlı Mahallesi Revizyon İmar Planı (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı) Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:Akçakoca Revizyon İmar Planlarının Hazırlanması 1760 Ha Ayazlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı Hazırlanması 560 Ha
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Akçakoca / Ayazlı Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:03.04.2024 – 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
C grubu özel sektör plan yapımı yeterlilik belgesi olan en az 15 yıl deneyimli Şehir ve Bölge Plancısı olmak.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Nazım İmar Planı ve/veya Uygulama İmar Planı yapmış olmak.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01997992

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!