AKÇAKOCA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

AKÇAKOCA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

KÖYÜYÖRESİADA –  PARSELCİNSİYÜZÖLÇÜMÜTAHMİNİ  BEDELİ (TL)GEÇİCİ  TEMİNATI (TL)İHALE              TARİHİ
İHALE  SAATİ
Doğancılar KöyüAcara Mevkii133 ada 83 parselFındık Bahçesi1.987,42 m²3.478.000,00 TL695.600,00 TL (%20)30/04/202410:00

1-Yukarıda nitelikleri yazılı Doğancılar Köyü, Acara mevkiinde bulundan fındık bahçesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Akçakoca Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;            

  1. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin; Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının ibrazı gerekir.
  2. Gerçek kişilerin, nüfus cüzdan fotokopisinin ( aslının ibrazı gerekmektedir) ve yasal yerleşim yeri belgesinin ( ikamet ilmühaberi ); Tüzel Kişilerin ise, siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden ihalenin yapıldığı yıl (2024) içinde alınmış sicil kayıt belgesinin ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi aslının,
  3. Gerçek kişilerin adına vekaleten katılacak tarafından noter tasdikli örneğinin( aslının ibrazı gerekmektedir.);

İhale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.( Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.)

3-Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
 
4-İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde ücretsiz olarak görülebilir.

5-Taşınmaz satış ihalelerinde,     

  1. 4706 sayılı Kanunun 5.maddesi gereğince; satış bedelleri defaten ödenebileceği gibi 5.000 TL’yi (Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 1.000 TL) aşması ve talep edilmesi halinde satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalan kısmı kanuni faizi ile birlikte 2 yılda üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satış yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.
  2. Satılacak taşınmaz için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim, ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6-Satışı yapılacak taşınmazın, satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL (beşmilyonTL) kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), 5.000.000,00 TL’DEN (beşmilyonTL) 10.000.000,00 TL’ye (onmilyonTL) kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), 10.000.000,00 TL (onmilyonTL) aşan kısmı için %25 (onbindeyirmibeş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.

7-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postaki meydana gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Adres: Yalı Mah. Plaj Sok. No:1a  Hükümet Konağı yerleşkesi Milli Emlak Müdürlüğü Kat:2 Akçakoca/Düzce Tel:038061139779  İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02013159

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!