DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİNE AİT KANTİNLERİN 1 (BİR) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALESİ

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİNE AİT KANTİNLERİN 1 (BİR) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALESİ

Madde-1: İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı   : Düzce İl Sağlık Müdürlüğü                       

Adres              : Camikebir Mh Valilik Binası D Blok Merkez/Düzce

Telefon           : 0380 523 92 72                                  

Madde-2: İhale Edilecek Kantin

S.N.İdare Adıİhale Edilecek YerMuhammen BedeliGeçici Teminat  
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi                  BaşhekimliğiMerkez kantin2.480.000,00 TL744.000,00 TL
2Muncurlu Hizmet Binası kantin300.000,00 TL90.000,00 TL

     Merkez Hizmet Binası kantin: Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad. No: 7 Merkez / Düzce adresindeki hizmet binasının, acil servis yanındaki kapalı 40 m2 alan ve 100 m2 açık kantin alanı ve hastane ana giriş bölümündeki kapalı 50 m2 ve 100 m2 açık kantin alanı olmak üzere 2 (iki) ayrı yer, Ayrıca bodrum katta bulunan 50 m2 alanda sadece personelin kullanımı için personel kantini yapılacak olup gerekli tadilat (inşaat, boya vb) yükleniciye ait olacaktır

     Muncurlu Hizmet Binası kantin: Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Muncurlu Köyü Merkez / Düzce adresindeki hizmet binası poliklinik girişinde bulunan 5×9=45 m2 kantin alanı acil servis girişinde 2,5×2=5 m2 kantin alanı yüklenici tarafından bedelsiz yapılacak olup ihale bitimine İdareye bırakılacaktır.

Madde-3: İhale İle İlgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale Süresi: Kira süresi 1 (bir) yıldır.

İhalenin Yapılacağı Adres     : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi toplantı solonu (1.Kat)

                                                  Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad. No: 7  Merkez / DÜZCE       

İhale Tarihi                             : 04.06.2024 (Salı günü)

İhale Saati                              : Merkez kantin: saat 10:30’da

  Muncurlu Hizmet Binası kantin: saat 14:30’da yapılacaktır.

Madde-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

 1.  Geçici teminatlar, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR33 0001 2009 3270 0005 0000 71 hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış mevduat ve katılım bankalarının verecekleri ihale tarihinden itibaren süresiz teminat mektupları.
 2. Yasal yerleşim yerini gösterir belge.(ikametgâh)
 3. Nüfus Cüzdanı Sureti
 4. Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.
 5. Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
 6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname
 7. Vergi ve SSK Prim borcu olmadığına ilişkin kurumlardan alınacak belgeyi ibraz edecektir. 
 8. Posta ile yapılacak müracaatlar da teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 38. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyon Üyeleri hiç bir şekilde sorumlu değildir.
 9. İşletmeye verilecek alanlar yetkili personelimiz refakatinde mahallinde görülebileceği gibi ihaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma servisinde mesai saatleri içerisinde incelenebilir ve 500,00 TL (Beşyüztl) karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelleri; Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR33 0001 2009 3270 0005 0000 71 hesabına yatırılarak dekontu şartname alınırken teslim edilecektir.  İhaleye teklif vermek isteyenler doküman satın almak zorundadır.

Madde-5: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesine istinaden İhaleye Katılamayacak olanlar:  Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine bağlı kurumlarda çalışan personel ile;

1.1. İhaleyi yapan idarenin, a) İta Amiri, b) İhale işlemlerini hazırlamak yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c)  a) ve b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları, (a), (b) ve (c)  bentlerinde belirtilen şahısların ( bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortakları hariç)

1.2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye iştirak edemez.

 • Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar.
 • İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.
 • Daha önce herhangi bir kantin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.
 • İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, ihale tarihi itibari ile idareye borcu olmamak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde-6:

 1. Komisyon ihaleyi 2886 Sayılı kanunun 29. Maddesine istinaden gerekçesini belirtmek suretiyle yapıp yapmamakta serbesttir.
 2. İlan 6 (Altı) Maddeden oluşmaktadır.

           

#ilangovtr

Basın No: ILN02036528

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!